Работа с НЗОК

Клиниката работи и с Националната Здравноосигурителна Каса (НЗОК). В Дентална Клиника Д-р Ботев намираме амалгамата и химичния композит за неподходящи и не ги използваме. Вместо това използваме Фотополимер VALUX на 3M (един много по-добър материал), без доплащане за материала от страна на пациента.

Права на пациента при получаване на дентални услуги

Задължително здравноосигурените лица могат да се лекуват по избор при всеки лекар по дентална медицина, подписал договор със Здравната каса, без оглед на адресната регистрация.

При посещение при лекар по дентална медицина пациентът следва да носи личната си здравноосигурителна книжка, в която се вписват извършените дейности – код на дейността и на зъба, данните на лекаря по дентална медицина, както и датата на извършване. При изчерпване на страниците в здравноосигурителната книжка се използва допълнителен лист-притурка към нея по образец, одобрен от Българския зъболекарски съюз и от Националната здравноосигурителна каса. Осигурените лица получават този документ в районната здравноосигурителна каса.

Здравноосигурените лица могат свободно да осъществяват или променят избора си на лекар по дентална медицина за всяка от договорените дейности за срока на действие на НРД.

Право на осигурените лица е да бъдат информирани за пакетите, обемите и стойностите на договорените дейности, преди да им бъдат предоставени денталните услуги.

При всяко посещение при лекар по дентална медицина пациентът заплаща потребителска такса, определена с министерско постановление съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване.

Не заплащат потребителска такса гражданите, които попадат в категориите на освободените от нея лица, както и лицата под 18-годишна възраст.

Здравноосигурените лица имат право при необходимост да направят безплатно секторна рентгенография на зъби и ортопантомография, назначени с направление за медико-диагностична дейност от изпълнител на извънболнична дентална помощ (бл.МЗ-НЗОК № 4).

Лица освободени от плащане на потребителска такса

Приложение № 6 „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 от ЗЗО“

Какви стоматологични услуги заплаща Здравната каса и колко доплаща пациента?

За 2020 – 2022 година:

Код Наименование на дейността Цена (в лв.) НЗОК Цена (в лв.)
ПАЦИЕНТ
А Първична дентална помощ
1 Първична дентална помощ за ЗЗОЛ до 18 години, изцяло или частично заплащана от НЗОК
10111 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни 10,20 1,80
30111 Обтурация с амалгама или химичен композит (*вижте забележката) 39,18 0
50811 Екстракция на временен зъб с анестезия 15,74 0
50911 Екстракция на постоянен зъб с анестезия 39,18 0
33211 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 21,92 4,70
33311 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 68,93 12,30
83211 Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години 200,00 Заплаща се цената на зъботехническия труд
83311 Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години 200,00 Заплаща се цената на зъботехническия труд
2 Първична дентална помощ за ЗЗОЛ над 18 години, частично заплащана от НЗОК
10112 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни 10,20 1,80
30112 Обтурация с амалгама или химичен композит (*вижте забележката) 35,18 4,00
50912 Екстракция на зъб с анестезия 35,18 4,00
83212 Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години 200,00 Заплаща се цената на зъботехническия труд
83312 Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години 200,00 Заплаща се цената на зъботехническия труд

* Забележка:
В Дентална Клиника Д-р Ботев намираме амалгамата и химичния композит за неподходящи и не ги използваме. Вместо това, обтурацията по кодове 30111 и 30112 се извършва с Фотополимер VALUX на 3M (един много по-добър материал), без доплащане за материала от страна на пациента.

Използваме бисквитки, за да осигурим качеството на уебсайта ни.
Използваме бисквитки, за да осигурим качеството на уебсайта ни.